ENERGETINIS NAUDINGUMO SERTIFIKATAS: KAIP JĮ SKAITYTI IR KĄ APIE JĮ ŽINOTI?

Vis dažniau galima išgirsti ir perskaityti apie energetinio naudingumo sertifikato būtinybę ir teikiamą naudą. Vis dažniau domimasi, kas tai yra energetinio naudingumo sertifikatas, kuo jis reikšmingas ir kokią informaciją apie statinį atskleidžia. Trumpai tariant, energetinis naudingumo sertifikatas – tai dokumentas, kuris išduodamas tada, kai yra nustatomas pastato energijos suvartojimas. Norint gauti energetinio naudingumo sertifikatą, būtina užsakyti profesionalią energetinio naudingumo sertifikavimo paslaugą. Ją atlikti gali tik sertifikuotos įmonės, turinčios ir reikalingų žinių, ir reikalingų priemonių. Tačiau tai dar ne viskas, ką reikia žinoti apie energetinio naudingumo sertifikatą.

Kokia informacija nurodoma energetinio naudingumo sertifikate?

Bet kokios paskirties statiniui, kuris įvertintas pagal reglamentą, yra skiriama tam tikra energetinio naudingumo klasė (nuo A++ iki G) ir suteikiamas tai patvirtinantis sertifikatas. Šiuo metu energinio naudingumo reikalavimus įvairių paskirčių pastatams Lietuvoje reglamentuoja Statybos įstatymas (jis nuolat keičiamas ar pildomas, paskutinį kartą tai atlikta – 2022 metų gagužės 1 d.), o energinio naudingumo vertinimo reikalavimus nustato Statybos techninis reglamentas STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

Svarbiausia informacija, kurią galima rasti energetinio naudingumo sertifikate – statinio energetinė klasė. A++ klasė yra laikoma efektyviausia, o G – mažiausiai efektyvia. Naudinga žinoti visų energetinių klasių reikšmes.

A++ energetinio naudingumo klasė – aukščiausia. Toks pastatas beveik nenaudoja šiluminės energijos ir privalo atitikti grežtas šiai klasei keliamas sąlygas: turėti labai mažą konstrukcijų šilumos laidumo koeficientą, pasižymėti dideliu pastato konstrukcijų sandarumu, iki minimumo sumažintų šalčio tiltelių kiekį, parinktą efektyviausią pastato apšiltinimo būdą ir įdiegtą kokybišką rekuperacinę vėdinimo sistemą. Pastaroji turi būti įrengta taip, kad patalpoje užtikrintų gryno oro tekėjimą, palaikytų pastovią temperatūrą ir pašalintų susikaupusias nereikalingas medžiagas (pavyzdžiui, dulkes). Nuo 2021 metų priimtas įstatymas, jog kiekvienas naujai statomas pastatas turi atitikti A energetinio naudingumo klasės reikalavimus.

A+ ir A energetinio naudingumo klasės – irgi laikomos labai aukštomis ir pasižymi panašiais kriterijais, kaip ir A++ klasė: geros konstrukcijų šiluminės savybės, geras sandarumas, kokybiški ir sandarūs langai, tinkamai užsandarinti šalčio tilteliai, įdiegta patikimą rekuperacinė vėdinimo sistema.

B ir C energetinio naudingumo klasės – tokiems statiniams nekeliami griežti reikalavimai. Tai reiškia, kad nereikalaujama įdiegti vėdinimo sistemas, neatsižvelgiama į pastato elektros energijos suvartojimą ir bendrą pastato sandarumą. Šių klasių pastatams užtenka tiesiog būti tinkamai apšiltintiems.

D ir E energetinio naudingumo klasės – neefektyvios. Tai reiškia, kad pastatai, kurie priskirti šioms klasėms, sunaudoja labai daug energijos. Tokie pastatai yra nesandarūs ir neekonomiški, jų išlaikymas yra brangus, todėl juos eksploatuoti netikslinga, nebent būtų įgyvendintos priemonės, pakeliančios statinio energinio naudingumo vertę.

F ir G energetinio naudingumo klasės – labai neefktyvios. Jos nurodo energiškai neefektyvų pastatą, kuris sunaudoja labai daug energijos ir yra labai neekonomiškas.

Bet kokios paskirties statiniai yra klasifikuojami pagal paskaičiuotą klasifikacinio rodiklio C1 ir C2 reikšmes bei jų atitiktį papildomiems reikalavimams. Būtent energinio naudingumo klasė parodo pastato šiluminės energijos sunaudojimo kiekį ir leidžia numatyti pastato priežiūros bei išlaikymo išlaidas.

Energetinio naudingumo klasė dažniausiai nurodoma pirmame sertifikato lape. Antrajame lape nurodomas pastato energetinis naudingumas, kurį atskleidžia energijos kiekis, reikalingas patenkinti su įprastu pastato naudojimu siejamą energijos poreikį, įskaitant energiją pastato šildymo, vėsinimo, vėdinimo, karšto vandens ir pastato apšvietimo reikmėms. Taip pat, jei reikia, energetinis naudingumo sertifikatas padeda sužinoti priemones, reikalingas pastato energinio naudingumo klasei padidinti.

Kaip statiniui suteikiama energetinio naudingumo klasė?

Energetinio naudingumo klasė statiniui suteikiama atlikus reikalingus skaičiavimus. Skaičiavimai atliekami atsižvelgiant į grindų plotą, namo tipą (gyvenamasis namas, vasarnamis ir kt.), izoliacines ypatybes (sienos, grindys ir stogas), langų būklę ir kokybę, pagrindinius šildymo ir karšto vandens tiekimo ypatumus, apšvietimą. Statinio energinio naudingumo klasė nustatoma pagal mėnesinį skaičiavimo metodą atsižvelgiant į pastato (jo dalies) rodiklių vertes:

  • pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C1 vertę, kuri apibūdina pirminės neatsinaujinančios energijos vartojimo efektyvumą šildymui, vėdinimui, vėsinimui ir apšvietimui;
  • pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C2 vertę, kuri apibūdina pirminės neatsinaujinančios energijos vartojimo efektyvumą karštam buitiniam vandeniui ruošti;
  • pastato atitvarų skaičiuojamųjų savitųjų šilumos nuostolių;
  • mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos techninių rodiklių;
  • pastato pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šilumines savybes;
  • pastato sandarumo;
  • šiluminės energijos sąnaudas pastatui šildyti;
  • ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų nustatymo būdą;
  • pastate sunaudojamos energijos dalį iš atsinaujinančių išteklių.

Tad energetinis naudingumo sertifikatas negali būti išduotas nekvalifikuoto specialisto. Sertifikavimas – atsakinga paslauga, kurią suteikti gali tik reikiamų žinių turintys profesionalai.

Energetinis naudingumo sertifikatas – ką dar svarbu apie jį žinoti?

Energinio efektyvumo vertinimas yra labai svarbus, nes atskleidžia, kiek energijos per metus sunaudoja statinys. Pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus, kiekvienais metais turi būti atnaujinama ne mažiau kaip 3 procentai valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų naudojamų pastatų, esančių energetikos ministro patvirtintuose sąrašuose, ploto, kad būtų įgyvendinti minimalūs pastatų energinio naudingumo reikalavimai. Ir toks sprendimas yra naudingas visiems, nes, pavyzdžiui, kai nuomotojai išnuomoja F arba G klasės pastatus, jų išlaidos nuomininkams tampa našta.

Sukaupti duomenys rodo, kad šiuo metu vidutinis namų energinio naudingumo vertinimas Lietuvoje yra D, t. y. vidutiniška efektyvumo klasė. Jeigu patenkate tarp tokių statinių savininkų, nemanykite, kad tai problema – šiuo metu yra nemažai veiksmingų priemonių, kurias galite pritaikyti, kad pagerintumėte energinio naudingumo klasę.

Daugiau informacijos – https://www.kskompanija.lt/energinis-sertifikavimas/

Dar vienas svarbus aspektas, kurį reikia žinoti apie energetinį naudingumo sertifikatą – formalus atitinkamos institucijos pranešimas. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimą prižiūrinti institucija per penkias darbo dienas nuo pastato energinio naudingumo sertifikato įregistravimo dienos išsiunčia kadastro tvarkytojui pranešimą apie išduotą pastato ar jo dalies (buto, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpos) energinio naudingumo sertifikatą. Šiame pranešime nurodoma: 1) pastato energinio naudingumo sertifikato numeris; 2) pastato energinio naudingumo sertifikato išdavimo data; 3) pastato energinio naudingumo sertifikato galiojimo data; 4) pastato, patalpos unikalus numeris; 5) pastato, patalpos adresas; 6) energinio naudingumo klasė; 7) skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastato ar jo dalies (buto, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpos) vieno kvadratinio metro šildomo ploto šildymui per metus.

Reikalavimai pastato efektyvumo rodikliams nuolat griežtinami, o nuo 2021 metų visi naujai statomi pastatai turi atitikti A++ klasę, t. y. atitikti beveik nulinės energijos suvartojimo reikalavimus. Norima, jog ateityje didžiąją dalį energijos statiniai naudotų iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Tai yra vienas iš svarbių Europos Sąjungos reikalavimų, kuriuos turi stengtis įgyvendinti kiekviena šalis, kad ilgainiui būtų pereita vien prie atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo.

Pabaigai, reikėtų pasakyti, kad energetinis naudingumo sertifikatas – vertingas dokumentas, labai daug pasakantis apie statinį, jo kokybę ir išlaikymo kaštus.